در حال بارگذاری . . .
English     فارسی

کلیات فرایند مشاورۀ خرید

شرکت تأمین سرمایۀ نوین به عنوان نخستین بانک سرمایه‌گذاری (Investment bank) کشور در سال 1387 فعالیت خود را با سهامداری تعدادی از شرکت های معتبر و خوشنام کشور نظیر بانک اقتصاد نوین، گروه سرمایه گذاری غدیر و هلدینگ توسعۀ صنایع بهشهر و به منظور تأمین مالی پروژه‌ها، شرکت ها و همچنین ارایۀ خدمات تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری آغاز و تاکنون بیش از 450 هزار میلیارد ریال منابع مالی موردنیاز شرکت های مختلف اعم از دولتی و خصوصی، دولت و شهرداری ها را برعهده داشته است.

تأمین سرمایه با توجه به تجربۀ خود در تأمین مالی شرکت های متعدد در بازار سرمایه، برخورداری از شبکۀ مشتریان گسترده، ارایۀ خدمات یکپارچۀ ادغام و تملک (M&A) به شرکت های مختلف را نیز به عنوان یکی از کسب وکارهای اصلی خود به مشتریان ارایه می دهد. بنابراین، ما در سامانۀ ارزین بسترهای لازم را به شرحی که در ادامه آمده است، فراهم کرده ایم تا خدمات مشاورۀ فروش را به مشتریان ارایه دهیم. خدمات مشاورۀ فروش در تأمین سرمایۀ نوین شامل مجموعۀ خدمات ادغام و تملک (M&A) است که به فروشنده (Sell-side) ایده، پروژه و کسب و کار، که از این پس به اختصار آن را طرح می نامیم، ارایه می شود. این خدمات را در قالب موارد زیر به شما عرضه می نماییم:


analysis

ارزیابی اولیۀ خرید

پس از دریافت درخواست خرید مشتری و آگاهی از کم و کیف خواستۀ وی، مذاکرۀ غیررسمی با فروشندگان آغاز میگردد. بدیهی است شبکۀ ارتباطی تأمین سرمایه در صنایع مختلف، زمان ارزیابی اولیه را به نحو قابل توجهی کوتاه میسازد. چنانچه نتایج این بررسی ها بیانگر تحقق اهداف مشتری در خرید طرح موردنظر باشد، مراحل بعدی مشاوره ادامه می یابد.


بازاریابی خرید

در این بخش، مذاکرات رسمی با فروشندگان طرح موردنظر آغاز میشود. در این راستا، مستندات اولیه ای از فروشندگان اخذ میشود و آن دسته از فروشندگان که شرایط موردنظر مشتری را فراهم سازند، برای مذاکرات انتخاب میگردد. به این ترتیب، طرحهای منتخب در ادامۀ مسیر مشاورۀ خرید خواهند بود.

buying assessment

analysis

ارزشیابی و ریزکاوی

در ارزشیابی و ریزکاوی طرح (Due Diligence)، جزئیات طرحهای منتخب از ابعاد مختلف نظیر حقوقی، مالی، مالیاتی، سرمایۀ انسانی، ساختار سازمانی و ... موردارزیابی قرار میگیرد. با همکاری متخصصان صنعت و بهره مندی از دانش و تخصص خود در حوزۀ مالی، به مشتری این اطمینان داده میشود که در میان طرحهای منتخب، کدامیک از شرایط لازم و کافی جهت خرید برخوردار است. نتیجۀ نهایی این مرحله، تعیین قیمت نهایی معامله و شرایط پرداخت آن میباشد.انعقاد قرارداد

انعقاد قرارداد معامله پس از انجام موفقیت آمیز مراحل تشریح شده، قرارداد خرید با در نظر گرفتن حداکثر ساختن منافع مشتری و لحاظ تمام شرایط حقوقی و مالی هر دو طرف در تعامل با تأمین سرمایه تنظیم و منعقد میگردد. تأمین سرمایه پس از انعقاد قرارداد، بنا به درخواست مشتری، در مواردی نظیر مشاورۀ استراتژیک نیز در کنار وی خواهد بود.

assessment
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn